Econvice
   De nieuwe Brink Elan 4  2.0
    is vanaf nu leverbaar!! 

 

 
      ActivePure® Technology
       Official Distributeur
          AERUS lucht- en
    oppervlaktereinigers met
    ActivePure®
 Technologie
   EconVice Nederland Joure

   Telefoon: 0513 - 22 60 61

   Duurzaamheid en energiebesparing: wat zijn de kabinetsplannen voor 2009?

03-10-2008 De derde dinsdag van september lijkt alweer lang geleden na alle tumult rond Fortis en de beurskoersen. Toch gaan de ministeries voortvarend aan de slag met de kabinetsplannen voor 2009. Dat geldt ook voor de plannen en afspraken op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing in de gebouwde omgeving. 

Project Schoon en Zuinig
Het programma ‘Schoon en Zuinig’, dat vorig jaar is gestart en wordt gecoördineerd door het ministerie van VROM, vormt de context waarbinnen het duurzaamheidbeleid plaatsvindt. In dit kader streeft het Kabinet voor 2020 de volgende doelen na:

  • Een reductie in de uitstoot van broeikasgassen in 2020 van 30% ten opzichte van 1990, bij voorkeur in Europees verband;
  • De verhoging van het aandeel duurzame energie tot 20% in 2020;
  • Een energiebesparing van 2% per jaar.  

Inzetten op convenanten
De ambitieuze doelen van het Kabinet vereisen een gezamenlijke inzet van overheden, bedrijfsleven en burgers én ze vereisen een gedragsverandering. Convenanten vormen dan ook een belangrijke pijler voor het duurzaamheidsbeleid. In de aanpak is een kwart van de beschikbare middelen uit ‘Schoon en Zuinig’ voor innovatie gereserveerd. Jaarlijks wordt in september over de voortgang van ‘Schoon en Zuinig’ gerapporteerd aan de Kamer. In 2010 is een herijking gepland. Voor het geval er aanvullende maatregelen nodig zijn, wordt daarvoor in 2009 onderzoek gedaan.

WWI: focus op energiebesparende maatregelen
De daadwerkelijk uitvoering van het beleid op het gebied van energiebesparing binnen de gebouwde omgeving ligt bij het ministerie van Wonen, Wijken en Integratie (WWI). Centraal hierbij staat het stimuleren van eigenaren en bewoners om de energieprestaties van hun woning of gebouw te verbeteren, waardoor deze duurzamer en gerieflijker zullen zijn en de energielasten zullen afnemen. Het gaat binnen de beleidsuitvoering zowel om woning- als utiliteitsbouw. 

Concrete doelen en afspraken
Het is de bedoeling dat convenanten worden ingezet om doelstellingen op het gebied van energiebesparing te bereiken. Zo heeft het Kabinet voor nieuwbouw de doelstelling dat in 2020 alle nieuwe gebouwen energieneutraal zijn. In 2011 moeten nieuwe woningen en nieuwe utiliteitsgebouwen 25% energiezuiniger zijn dan in 2007. Naar verwachting wordt in oktober 2008 een overeenkomst getekend met de corporatiesector en de Woonbond over een besparing van 24 PJ in de sociale huursector tot 2020. Verder staat in het najaar de Meerjarenafspraak energie-efficiency 3 (MJA3) gepland met de dienstensectoren (HBO, WO, banken en verzekeraars). De energiebesparing in de utiliteitsbouw krijgt hiermee een extra stimulans. Voor de lange termijn zet het Kabinet fors in op innovatie.

Belangrijkste maatregelen in 2009
Voor komend jaar staat een aantal concrete maatregelen op het programma. De stimuleringspremie voor eigenaren-bewoners wordt in de tweede helft van 2008 geïntroduceerd en via pilots binnen ‘Meer met Minder’ gestart. SenterNovem voert de regeling uit. Ook treedt naar verwachting in 2009 het gewijzigde Woningwaarderingstelsel in werking, waarbij de energieprestatie van de woning de huurprijs mede gaat bepalen. Voor de utiliteitsbouw biedt de in 2008 verruimde Energie-investeringsaftrek (EIA) een prikkel om te investeren in energiebesparende technieken. Verder wordt in 2009 een nieuwe, toekomstbestendige rekenmethode ontwikkeld, de EnergiePrestatie Gebouwen (EPG), in aansluiting op de EnergiePrestatie Norm (EPL). 

Belangrijke rol voor innovatie
Voor het stimuleren van energiezuinige bouw zet het Kabinet in op bouwprocesinnovatie, kwaliteitsverbetering en kennisoverdracht. In het kader van het convenant voor de nieuwbouw voeren projectontwikkelaars en bouwers een kennisoverdrachtprogramma uit, waaraan het Rijk een bijdrage zal leveren. Daarnaast staat in het kader van dit convenant energiezuinige nieuwbouw gepland in tien experimenteergebieden. Deze experimenten lopen van 2008 tot 2015 en hebben jaarlijks een omvang van 5–10% van de nationale nieuwbouwproductie. De experimenten hebben tot doel om kennis en ervaring op te doen met realisatie van een energieprestatie die 50% scherper is dan de geldende eis. De in 2008 opgedane ervaringen in pilots met (bouwproces)innovatie en opschaling van nieuwe technieken worden in 2009 breed verspreid en ingevoerd. 

 

Wijzigingsdatum | 06-10-2008