Econvice
   De nieuwe Brink Elan 4  2.0
    is vanaf nu leverbaar!! 

 

 
      ActivePure® Technology
       Official Distributeur
          AERUS lucht- en
    oppervlaktereinigers met
    ActivePure®
 Technologie
   EconVice Nederland Joure

   Telefoon: 0513 - 22 60 61

   Er komt een verplichte eindtoets voor de “EPA-adviseur”

Op 7 maart 2008 is door het Centraal College van Deskundigen (CCvD) van de Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector voor elke deelregeling van de BRL9500 Energieprestatieadvisering, een wijzigingsblad vastgesteld. Deze wijzigingen hebben betrekking op:

 

  1. de aanscherping van de vakbekwaamheidseisen voor de EPA-adviseur: deze dient over het diploma Energielabel Woningbouw en/of Energielabel Utiliteitsbouw te beschikken
  2. de verantwoordelijkheid voor de juistheid van een woningopname: deze kan liggen bij een EPA-opnemer of een EPA-adviseur: het wijzigingsblad neemt hiervoor vakbekwaamheidseisen voor de EPA-opnemer op. Deze persoon moet onder andere geslaagd zijn voor het diploma Energielabel Woningbouw. Voor de utiliteitsbouw blijft gelden dat de verantwoordelijkheid voor de opname alleen ligt bij iemand met de kwalificaties voor een EPA adviseur.
  3. het, samen met het energielabel, leveren van een ingevuld rapportageformulier aan woningeigenaren of -verhuurders: het wijzigingsblad bevat hiervoor een te gebruiken format;
  4. de planning van de door de certificatie-instellingen uit te voeren projectcontroles: hierbij wordt een onderscheid gemaakt in de steekproeftrekking voor lopende en voor afgeronde projecten. De steekproef voor de lopende projecten wordt conform de aanvankelijke regeling genomen door de CI’s zelf, de steekproef voor afgeronde projecten wordt door SenterNovem genomen op een wijze zoals in een nieuwe bijlage omschreven;
  5. het afmelden van het maatwerkadvies voor woningen of utiliteitsbouw.

Verplichte EPA-eindtoets
Er komt een verplichte eindtoets voor zowel de “EPA-adviseur” als voor degene die het gebouw zelfstandig opneemt, de zogenaamde “EPA-opnemer”. De landelijke eindtoets wordt onder toezicht van het CCvD van KBI, samen met marktpartijen, ontwikkeld en bestaat uit een aantal meerkeuze vragen en een test voor het opnemen van een woning aan de hand van tekeningen en foto's. Vervolgens zullen de vastgestelde woninggegevens ook in het softwarepakket van één van de softwareleveranciers moeten worden ingevoerd om het label te kunnen bepalen.
Er wordt bij de landelijke eindtoets onderscheid gemaakt tussen de “EPA-opnemer” en “EPA-adviseur”. De eisen die gesteld worden aan de kennis en kunde van de “EPA-adviseur” zijn conform de BRL9500 hoger dan de eisen die gesteld worden aan de “EPA-opnemer”.

De landelijke eindtoets is om deze reden dan ook gesplitst in twee verschillende onderdelen.
De landelijke toets wordt samen met het CITO ontwikkeld en georganiseerd.
Hieronder wordt ingegaan op deze twee onderdelen en voor wie deze eindtoets verplicht is.

Onderdeel 1 : Verplicht voor zowel de “EPA-opnemer” als de “EPA-adviseur”
Onderdeel 1 bestaat uit meerkeuze vragen en uit een test voor het opnemen van een woning aan de hand van tekeningen en foto's en vervolgens de vertaling van de woninggegevens naar het opnameformulier.
Onderdeel 1 leidt tot het diploma 'Opname Energielabel woningbouw'.

Onderdeel 2 : Verplicht voor de “EPA-adviseur”
Bij dit onderdeel wordt nagegaan of de gegevens van het opnameformulier op de juiste wijze vertaald worden naar het software pakket. Het project wordt ingevoerd op de computer. Bij de beoordeling voor dit onderdeel wordt niet alleen gekeken of de energie-index en de energieklasse goed zijn, maar ook of de gegevens door de “EPA-adviseur” correct zijn ingevoerd in het softwareprogramma. Bij dit onderdeel mag
de examenkandidaat de software gebruiken die straks ook door hem in de praktijk wordt gebruikt. Het spreekt voor zich dat alleen softwareprogramma's gebruikt worden die BRL9501 geattesteerd zijn.
Het examenbureau stelt de computers met de verschillende softwarepakketten aan de kandidaat beschikbaar.
Onderdeel 2 leidt tot het diploma 'EPA adviseur Energielabel woningbouw'.

Indien mogelijk zullen onderdeel 1 en 2 op dezelfde dag geëxamineerd worden.
De bovenstaande splitsing in twee delen sluit goed aan op de wensen vanuit de markt, waarbij verschillende eisen aan de “EPA-opnemer” en de “EPA-adviseur” worden gesteld. De huidige BRL9500 is nu ook op deze wijze opgezet. Indien de landelijke toets niet gesplitst wordt, worden er te zware eisen gesteld aan de “EPA-opnemer”.
In een door KBI beheerd register zal worden bijgehouden welke personen voor welk onderdeel geslaagd zijn. Het register is voorlopig toegankelijk voor de certificerende instellingen en met bepaalde beperkingen voor het publiek.

Deelnamekosten en inschrijving
De kosten van het examen zijn op dit moment nog niet bekend. Er wordt naar gestreefd deze zo laag mogelijk te houden. Op dit moment is KBI  samen met het CITO bezig de toets te organiseren. Waar en hoe men zich in kan schrijven voor de landelijke eindtoets is op dit moment nog niet bekend. Zodra dit bekend is zullen wij dit kenbaar maken.

 

Opgestelde planning
• Begin mei 2008 is de proeftoets gereed. De proeftoets wordt beschikbaar gesteld aan de opleidingsinstituten. De opleidingsinstituten kunnen met deze proeftoets hun examenkandidaten voorbereiden op de landelijke eindtoets;
• Medio juni 2008 zullen de 1e landelijke eindtoetsen gaan plaatsvinden;
• Naar verwachting zal het CCvD van KBI de ingangsdatum, voor het vereist zijn van de genoemde diploma’s, op 1 september 2008 vaststellen. Deze verplichting geldt dan voor alle BRL9500-01 gecertificeerde bedrijven.

 

Bron;

KBI is het informatieloket voor certificering in de installatiesector. Certificering staat garant voor kwaliteit. Om het proces van certificering te stimuleren en te harmoniseren is KBI in het leven geroepen. 

http://www.kbi.nl/home/