Econvice
   De nieuwe Brink Elan 4  2.0
    is vanaf nu leverbaar!! 

 

 
      ActivePure® Technology
       Official Distributeur
          AERUS lucht- en
    oppervlaktereinigers met
    ActivePure®
 Technologie
   EconVice Nederland Joure

   Telefoon: 0513 - 22 60 61

   Subsidie fotovolta´sche zonnepanelen

U kunt vanaf 1 april 2008 subsidie aanvragen voor fotovoltaïsche zonnepanelen. Fotovoltaïsche zonne-energie, oftewel Zon-PV, is één van de drie productiecategorieën binnen de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE). Als particulier, bedrijf of organisatie kunt u subsidie krijgen op de productie van elektriciteit met een nieuwe Zon-PV-installatie. Om teleurstellingen te voorkomen kunt u het beste wachten met de aankoop van uw zonnepanelen tot u de toezegging van uw subsidie gekregen hebt.

Subsidie 2008
Uw Zon-PV-project komt in 2008 in aanmerking voor een subsidie van 33 cent per kWh elektriciteit. Deze subsidie wordt verstrekt over een periode van vijftien jaar. Momenteel is in de regeling alleen voorzien in subsidie voor aan het net geleverde stroom. Minister van der Hoeven heeft echter per brief aan de Tweede Kamer toegezegd te werken aan een wijziging van de regeling zodat met terugwerkende kracht vanaf 1 april 2008 de totale productie inclusief eigen verbruik voor subsidie in aanmerking kan komen. Voor de berekening van de subsidiehoogte wordt uitgegaan van maximaal 850 uur piekopbrengst per jaar. Het totale SDE-budget voor 2008 voor Zon-PV is 46 miljoen euro. Dit is voldoende voor honorering van maximaal 10 MW aan projecten, oftewel circa 5.000 tot 10.000 zonne-energiesystemen. NB Los van de SDE-subsidie ontvangt u ook nog steeds het salderingstarief van 23 center per kWh van uw netbedrijf, zowel voor eigenverbruik als voor teruglevering aan het net.

Rekenvoorbeeld
Een huishouden plaatst een Zon-PV-installatie met tien panelen, die een gezamenlijk piekvermogen hebben van 1 kW. De maximaal subsidieerbare piekopbrengst van deze installatie is 850 kWh per jaar. U ontvangt over een periode van vijftien jaar naar verwachting: 850 kWh/jr x 15 jr x 0,33 euro = 4.207,50 euro. Dit is een prognose, het subsidiebedrag wordt immers per jaar opnieuw bepaald aan de hand van de elektriciteitsprijs. Let wel: dit bedrag staat los van de vergoeding die u krijgt voor levering van elektriciteit zelf, 0,23 euro per kWh.

Aanvraagperiode
Subsidie kan worden aangevraagd tussen 1 april en 1 augustus 2008. Alle aanvragen die tot en met 1 april 17 uur 's middags binnenkomen bij SenterNovem, ook de aanvragen die in maart zijn ontvangen, worden behandeld als ontvangen op 1 april, dus op de eerste dag van opening van de regeling. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst per dag. Als het beschikbare budget op enige dag wordt overschreden, zal er worden geloot tussen de aanvragen die op die dag zijn binnengekomen.

Aanvraagformulier 
Subsidieaanvragen zijn mogelijk met de aanvraagformulieren van SenterNovem. Binnenkort komt een vereenvoudigd formulier voor Zon PV beschikbaar op deze website. Daarnaast blijft ook het oorspronkelijke inschrijfformulier op de SDE site geldig. U kunt uw aanvraag indienen bij alle vestigingen van SenterNovem, dus in Zwolle, Utrecht, Den Haag en Sittard. NB Alleen deze officiële formulieren van SenterNovem zijn geldig, aanvragen gedaan op niet-officiële formulieren worden niet in behandeling genomen. 

Eisen
Om voor SDE-subsidie in aanmerking te komen, moet de PV-installatie een vermogen hebben groter dan 0,6 kWp; 0,6 kWp is te weinig. Het maximale vermogen is 3,5 kWp. Dit betekent dat installaties gemiddeld een omvang hebben van zes tot vijfendertig vierkante meter per dak. Om voor SDE-subsidie in aanmerking te komen, mogen in Zon-PV-installaties geen tweedehands materialen en onderdelen worden gebruikt. Als u al een bouwvergunning voor uw huis heeft, heeft u meestal geen extra bouwvergunning nodig voor uw zonnepaneel. Vraag bij twijfel even na bij uw gemeente.

Aanvraagprocedure
De SDE-procedure ziet er als volgt uit: 

 • Stap 1: Aanmelden van uw project 
  U vult een Aanvraagformulier in en stuurt dit op naar SenterNovem. 
 • Stap 2: Subsidietoezegging 
  In principe ontvangt u binnen 13 weken van SenterNovem een beschikking over de te ontvangen hoeveelheid subsidie en de periode waarover deze subsidie maximaal wordt verstrekt. In geval van extreem veel aanvragen, wordt deze termijn eenmalig met 13 weken verlengd. De brief beschrijft ook de verplichtingen die zijn verbonden aan de SDE-subsidie.
 • Stap 3: Toestemming voor productie
  Voor de levering van elektriciteit of gas sluit u een contract af met een erkende afnemer. Bij uw regionale netbeheerder vraagt u toestemming voor levering via het net. 
 • Stap 4: Projectrealisatie
  De ingebruikname van uw Zon-PV-installatie moet plaatsvinden binnen vier jaar na verlening van de SDE-subsidie. Om te kunnen bepalen hoeveel stroom uw PV-installatie levert, dient u eveneens een brutoproductiemeter te plaatsen die voldoet aan de Meetcode. Deze kunt u aanschaffen bij een erkend meetbedrijf. Op de site van Certiq (www.certiq.nl) vindt u een overzicht van erkende meetbedrijven.
 • Stap 5: Verklaring van duurzaamheid
  Bij CertiQ vraagt u een Garantie van Oorsprong aan. Dit is een productiecertificaat dat aantoont dat de geleverde energie ‘duurzaam’ is. Op de website (www.certiq.nl) en in de folder van CertiQ kunt u lezen hoe u een Garantie van Oorsprong kunt verkrijgen. 
 • Stap 6: Voorschotformulier
  Als uw project (bijna) is opgeleverd, vult u een Voorschotformulier in en stuurt dit op naar SenterNovem. Op het voorschotformulier geeft u een jaarraming van de elektriciteitsproductie aan. Op basis hiervan berekent SenterNovem een voorschotbedrag voor het komende kalenderjaar. Dit is 80 procent van de te verwachten subsidie. Het voorschotbedrag wordt in gelijke maandelijkse termijnen uitbetaald. Aan het einde van elk kalenderjaar ontvangt u automatisch een eindafrekening, op basis van productiegegevens die CertiQ aanlevert bij SenterNovem. Voor elk nieuw kalenderjaar dient u een nieuwe voorschotaanvraag in. 
 • Stap 7: Eindafrekening
  Aan het einde van de subsidieperiode dient u bij SenterNovem een Vaststellingsformulier in. SenterNovem maakt nu een eindafrekening over het hele project. 

 

Download hier het Aanvraagformulier Zon-PV.

Downloads

Zon-PV aanvraagformulier  [pdf, 137,03 Kb]

 

Wijzigingsdatum | 26-03-2008