Econvice
   De nieuwe Brink Elan 4  2.0
    is vanaf nu leverbaar!! 

 

 
      ActivePure® Technology
       Official Distributeur
          AERUS lucht- en
    oppervlaktereinigers met
    ActivePure®
 Technologie
   EconVice Nederland Joure

   Telefoon: 0513 - 22 60 61

   6% 0mzetbelasting. Verlaagd btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en

6% BTW regeling 2013/2014
 
De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.  
Dit besluit bevat een goedkeuring om het verlaagde btw-tarief met ingang van 1 maart 2013 tot 1 maart 2014 toe te passen op renovatie en herstel van woningen na meer dan twee jaren na het tijdstip van eerste ingebruikneming, met uitzondering van materialen die een deel vertegenwoordigen van de  waarde van deze diensten.
Omzetbelasting. Verlaagd btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en
herstel van woningen
Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio’s, Brieven en
beleidsbesluiten
Besluit van 28 februari 2013 , nr. BLKB/2013/305M.
De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.
Dit besluit bevat een goedkeuring om het verlaagde btw-tarief met ingang van
1 maart 2013 tot 1 maart 2014 toe te passen op renovatie en herstel van
woningen na meer dan twee jaren na het tijdstip van eerste ingebruikneming,
met uitzondering van materialen die een deel vertegenwoordigen van de
waarde van deze diensten. Daarnaast bevat het besluit nog een aantal
specifieke goedkeuringen.
1.  Aanleiding
Op 13 februari 2013 heeft het kabinet met D66, de ChristenUnie, de SGP en de
coalitiepartijen overeenstemming bereikt over de aanpak van de problemen op
de woningmarkt, door een samenhangend pakket aan maatregelen vast te
stellen. Bij brief van 13 februari 2013 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal zijn deze maatregelen nader beschreven. Eén van die
maatregelen betreft het verlaagde btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en
herstel van woningen na meer dan twee jaren na het tijdstip van eerste
ingebruikneming daarvan. Deze maatregel zal worden opgenomen in het
wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2013. Als het wetsvoorstel wordt
aangenomen treedt deze maatregel in werking op de eerste dag van het eerste
kalenderkwartaal na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt
geplaatst en werkt terug tot en met 1 maart 2013.
2.  Goedkeuring
Met inachtneming van hetgeen hierna wordt opgemerkt keur ik goed dat
vooruitlopend op deze wetswijziging het verlaagde btw-tarief van 1 maart 2013
tot 1 maart 2014 wordt toegepast op renovatie en herstel van woningen na
meer dan twee jaren na het tijdstip van eerste ingebruikneming, met
uitzondering van materialen die een deel vertegenwoordigen van de waarde
van deze diensten.
Hierna wordt de maatregel nader toegelicht. In de bij dit besluit behorende
bijlage zijn diverse veelgestelde vragen en antwoorden over de tariefverlaging
opgenomen.
3.  Renovatie en herstel
Het verlaagde tarief is van toepassing op alle renovatie- en
herstelwerkzaamheden die in en aan een woning worden verricht. Onder
renovatie- en herstelwerkzaamheden worden in dit verband verstaan: het
vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden, van (delen
van) de woning. Het verlaagde tarief is uitsluitend van toepassing op de
arbeidskosten en niet op de bij de renovatie- en herstelwerkzaamheid
gebruikte materialen. Ook bij het aanbrengen van goederen in of aan een
woning die van rechtswege in eigendom overgaan op de eigenaar van de
woning doordat zij in bouwkundig opzicht deel (gaan) uitmaken van de woning,
kan over de ter zake van die aanbrenging verrichte arbeid het verlaagde tarief
worden toegepast. Bij de vragen 1 en 2 van de bijlage zijn lijsten met
voorbeelden opgenomen van werkzaamheden waarop het verlaagde btw-tarief
wel/niet mag worden toegepast.  
4.  Arbeid en materiaal
De verhouding tussen de materialen en de arbeidscomponent van de renovatie-/herstelwerkzaamheid wordt vastgesteld door de ondernemer die de dienst
verricht. Als voor het geheel één vergoeding in rekening wordt gebracht en er
is op de factuur geen splitsing aangebracht tussen de materialen en de arbeid,
dan dient voor de splitsing tussen de arbeid en de materialen aangesloten te
worden bij de marktwaardemethode. Dit betekent dat een vergelijking moet
worden gemaakt met soortgelijke prestaties op de markt. Als die soortgelijke
prestaties ontbreken dan moet worden gesplitst op basis van de kostprijs.
Daarbij vallen de kosten van in eigen productie vervaardigde materialen onder
materiaalkosten (zie voor de factor arbeid de goedkeuring in par. 8).
Overheadkosten mogen naar evenredigheid over de arbeid en de materialen
worden verdeeld.
Voorbeeld:
-   A (arbeidsuren)    = € 10.000
-  B (materialen)      = € 2.500
-  C (arbeid en materiaal)  = € 12.500
-  D (overheadkosten)    = € 1.500
-  E (aanneemsom excl. btw)  = € 14.000
Toerekenen overheadkosten:
-  F (overheadkosten arbeid)  = (A/C x D)  = € 1.200
-  G (overheadkosten materiaal)= (B/C x D)  = € 300
De btw bedraagt:
Arbeidskosten (A + F) x 6%  = € 672  
Materiaalkosten (B + G) x 21%  = € 588
Aanneemsom incl. btw    = E + € 672 + € 588 = € 15.260
5.  Woningen
Voor de uitleg van het begrip ‘woning’ wordt aangesloten bij de uitleg van dit
begrip in de toelichting op post b8, van Tabel I behorende bij de Wet op de
omzetbelasting 1968, zoals dit begrip is toegelicht in het besluit van 27 oktober
2011, nr. BLKB 2011/26M (zie echter ook de goedkeuring in par. 8 voor
hoveniers).
In zijn uitspraak van 15 november 2012 (Leichenich, C-532/11) heeft het Hof
van Justitie EU beslist dat een woonboot, met de bijbehorende ligplaats en
aanlegsteiger, onder voorwaarden is aan te merken als een onroerende zaak
voor de btw
1
. Als een woonboot is bestemd voor permanente bewoning door
particulieren, aangesloten is op verschillende (nuts)voorzieningen en uitsluitend
is bestemd om duurzaam op één bepaalde plek te worden gebruikt als woning,
1
Deze zaak ging niet over de toepassing van het verlaagde tarief, maar o.a. over de vraag of de
verhuur van een woonboot met de bijbehorende ligplaats en aanlegsteiger voor de btw kwalificeert
als de (vrijgestelde) verhuur van een onroerende zaak.
wordt een woonboot voor toepassing van het verlaagde btw-tarief aangemerkt
als ‘woning’. Ditzelfde geldt voor woonwagens.
6.  Moment van tariefbepaling
Het moment waarop de dienst wordt afgerond, is bepalend voor het antwoord
op de vraag of het verlaagde tarief van toepassing is. Het verlaagde tarief is
alleen van toepassing als de dienst is afgerond op of na 1 maart 2013 en vóór
1 maart 2014. Dit betekent dat als er deelfacturen worden uitgereikt in de
periode van 1 maart 2013 tot en met 28 februari 2014, terwijl de dienst wordt
afgerond in maart 2014, het algemene btw-tarief van toepassing is op die
deelfacturen. Indien er vóór 1 maart 2013 deelfacturen met toepassing van het
algemene btw-tarief zijn uitgereikt en de dienst wordt afgerond in de periode
ná 28 februari 2013 tot 1 maart 2014, dan dient op de definitieve factuur het
verlaagde btw-tarief te worden toegepast.
7.  Hoedanigheid van dienstverrichter en afnemer
Aannemers, klusbedrijven en soortgelijke ondernemers die (onderdelen van) de
renovatie- en herstelwerkzaamheden uitvoeren, mogen in de bedoelde periode
het verlaagde tarief hanteren. Voor de toepassing van het verlaagde tarief is
het niet noodzakelijk dat de opdrachtgever een particulier is. Ook als
bijvoorbeeld woningbouwcorporaties opdracht geven tot het verrichten van
renovatie- en herstelwerkzaamheden in of aan woningen, geldt het verlaagde
tarief. Als renovatie- en herstelwerkzaamheden in onderaanneming worden
verricht, is het verlaagde tarief zowel in de relatie hoofdaannemer-opdrachtgever als in de relatie hoofdaannemer-onderaannemer van toepassing,
mits de dienst wordt afgerond van 1 maart 2013 tot 1 maart 2014.
8.  Specifieke goedkeuringen
Ik keur goed van 1 maart 2013 tot 1 maart 2014 dat:
-  Het verlaagde tarief wordt toegepast op het ontwerpen en vervaardigen
van bouwtekeningen door architecten en dergelijke ondernemers mits zij
tevens de renovatie van de woning begeleiden.
-  Het verlaagde tarief wordt toegepast op de arbeidskosten van de in
opdracht van de opdrachtgever op maat gemaakte goederen die een
onderdeel gaan vormen van de woning. Dit geldt zowel voor de op locatie
vervaardigde goederen als de in de eigen bedrijf vervaardigde goederen.
Hierbij valt te denken aan inbouwkasten, deuren, kozijnen en
dakkapellen.
-  Het verlaagde tarief wordt toegepast op de arbeidskosten van hoveniers
voor het aanleggen en onderhouden van tuinen.
9.  Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 maart 2013 en vervalt met
ingang van 1 maart 2014.
Dit besluit wordt in de Staatscourant gepubliceerd.
Den Haag, 28 februari 2013.
de staatssecretaris van Financiën
mr. drs. F.H.H. Weekers
Bijlage bij het besluit BLKB/2013/305 (verlaagd btw-tarief op
arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen)
Overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden
1.   Voor welke werkzaamheden geldt het verlaagde btw-tarief op
arbeidskosten? Let op: dit is geen uitputtende opsomming!
-  het aanbrengen, vernieuwen en onderhouden van de badkamer, toilet,
keuken, invalidentrap, dakterras, veranda, dakkapel en serre;
-  het aanbrengen, vernieuwen en onderhouden van de riolering binnen het
perceel van de woning;
-  het aanbrengen, vernieuwen en onderhouden van boilers, geisers, cv-installaties, gaskachels, houtkachels, warmtepompen, zonnepanelen,
zonneboilers, zonwering, rolluiken, alarminstallaties, bliksemafleiders,
airco-installaties en sauna’s, mits die goederen in bouwkundig opzicht
onderdeel (gaan) uitmaken van de woning;
-   het (aan)bouwen, vernieuwen (waaronder het slopen en opnieuw
opbouwen) en onderhouden van garages, schuren, carports, erkers en
dergelijke wanneer deze zich bevinden op hetzelfde perceel als de woning
en de functie van het bijgebouw gelijk blijft;
-   het aanbrengen en vernieuwen van (dubbel) glas;
-  het onderhouden (waaronder vegen) en vernieuwen van schoorstenen;
-  het onderhouden, vernieuwen en herstellen van een gevel;
-  het aanbrengen, vernieuwen en onderhouden van wandafwerking zoals
tegels die zodanig zijn aangebracht dat verwijdering daarvan schade
toebrengt aan de wand als geheel;
-  het aanbrengen, vernieuwen en onderhouden van vloeren die in
bouwkundig opzicht onderdeel (gaan) uitmaken van de woning. Onder
vloeren die in bouwkundig opzicht onderdeel uitmaken van de woning
worden ook vloeren begrepen, die zodanig zijn aangebracht dat
verwijdering daarvan schade toebrengt aan de vloer als geheel. Bedoeld
worden betonnen gietvloeren, plavuizen, tegels, terrazzo,
kunststofvloeren en sommige parketvloeren. Ook het via volledige
verlijming aanbrengen van (onder)tapijt rechtstreeks op de originele vloer
of trap valt onder het verlaagde tarief;
-  het renoveren en herstellen van een bejaardentehuis, aanleunwoning,
appartementencomplex. Alleen die ruimten die ter beschikking staan van
de bewoners (waaronder de gemeenschappelijke ruimten zoals de hal,
trappenhuis, lift en recreatieruimten) worden als woning aangemerkt;
-  het verwijderen van asbest;
-  de werkzaamheden van de uitvoerder van de renovatie- en hersteldienst.
2.  Voor welke werkzaamheden geldt het verlaagde btw-tarief op
arbeidskosten niet? Let op: dit is geen uitputtende opsomming!
-  het aanbrengen, vernieuwen en onderhouden van gordijnen; 
-  het bestrijden van ongedierte;
-  het glazenwassen van woningen;
-  het slopen van een bestaande woning en het bouwen van een nieuwe
woning; er is sprake van een nieuw vervaardigd goed;
-  sloopwerkzaamheden die niet in het kader van renovatie- en
herstelwerkzaamheden plaatsvinden;
3.  Een ondernemer rondt zijn prestatie af vóór 1 maart 2013, maar
die prestatie maakt onderdeel uit van een groter project (volledige
renovatie) dat pas na 1 maart 2013 wordt afgerond. De
onderaannemer moet aan de hoofdaannemer doorgeven welk deel
arbeid en welk deel materiaal is. Aangenomen wordt dat over de
arbeidscomponent 6% moet worden berekend, omdat het project
als geheel na 1 maart 2013 wordt afgerond. Is die aanname juist?
Wanneer de dienst van de onderaannemer aan de hoofdaannemer
(bijvoorbeeld het betegelen van een badkamervloer) is afgerond vóór 1 maart
2013 kan deze dienst niet delen in het verlaagde tarief. Overigens ligt in de
reden dat de prestatie van de onderaannemer onder de verleggingsregeling
valt (zie ook vraag 6). Uitgaande van het feit dat de totale dienst door de
hoofdaannemer aan de cliënt (bijvoorbeeld de complete renovatie van de
badkamer) wordt afgerond in de periode na 1 maart 2013 kan de
arbeidscomponent in de dienst van de hoofdaannemer aan de cliënt wel in het
verlaagde tarief delen. Wanneer de onderaannemer zelf factureert aan de cliënt
dan geldt het tarief dat geldend is op het moment dat de onderaannemer de
dienst heeft voltooid.
In die situatie waarin de onderaannemer een deel van een groot
renovatieproject aan de hoofdaannemer in de periode vóór 1 maart 2013 heeft
opgeleverd (bijvoorbeeld de eerste 10 huizen in een totaalproject van 100
huizen) kan het verlaagde btw-tarief voor deze (deel)oplevering niet worden
toegepast. Voor het begrip “oplevering” zie ook het antwoord op vraag 11.
4.  Het onderhoud van een algemene cv-ketel in een huizenblok of
flat. Deze ketel verzorgt de warmte voor de aangesloten huizen of
appartementen. De opdrachtgever is een particulier, VVE of
woningcorporatie. Valt de arbeidscomponent onder het 6%-tarief?
De arbeidscomponent van het onderhoud valt onder het verlaagde btw-tarief,
mits de dienst is afgerond in de periode tussen 1 maart 2013 en 1 maart 2014.
De algemene cv-ketel in een appartementencomplex volgt het regime dat geldt
voor de particuliere woongedeelten.
6.  Kunnen onderaannemers die werk in onderaanneming hebben
aangenomen met 21% BTW blijven factureren als zij de
verleggingsregeling toepassen?
Wanneer de verleggingsregeling wordt toegepast vindt geen facturering met
BTW tegen het algemene of verlaagde btw-tarief plaats. De onderaannemers
moeten wel een splitsing aanbrengen tussen arbeid en materiaal (ervan
uitgaande dat de prestatie van de onderaannemer is afgerond tussen 1 maart
2013 en 1 maart 2014).
7.  Een installatiebedrijf verricht 95% van de werkzaamheden onder
de BTW-verlegd regeling. Het bedrijf hanteert een vaste prijslijst.
Het bedrijf heeft een verhouding tussen materiaal en arbeid
berekend (45% arbeid). Volstaat het nu om op de facturen te
vermelden dat: - als voldaan wordt aan de voorwaarden van de
tijdelijke btw-verlaging - er 45% van de factuur aangemerkt kan
worden als arbeid?
Uitgaande van de juistheid van dat percentage, volstaat het om op de facturen
te vermelden dat, als voldaan wordt aan de voorwaarden er 45% van de
factuur aangemerkt kan worden als arbeid. De hoofdaannemer is
verantwoordelijk voor een juiste toepassing van de maatregel.
8.  In de bouwsector is het gebruikelijk de bouwsom in termijnen te
factureren. De bouwsom kan bijvoorbeeld in vijf termijnen aan de
opdrachtgever in rekening worden gebracht. Is het noodzakelijk
om bij het factureren van elke termijn de tot dan toe werkelijk
gerealiseerde arbeid, materiaal en overhead in rekening te
brengen?
Wanneer reeds bij het opstellen van de begroting een (voorlopige) verdeling is
gemaakt tussen arbeid en materiaal kan deze verdeling bij de tussentijdse
facturen worden aangehouden. Bij de eindafrekening kan de bouwonderneming
dan eventueel verrekenen naar de werkelijke verdeling arbeid en materiaal.
9.  Veel opdrachtgevers kiezen ervoor om de bouwonderneming een
prijs te laten aanbieden op basis van aangenomen werk. Dit
betekent dat het risico voor hogere kosten (omdat het werk tegen
zit) voor rekening van de bouwonderneming is. Als het mee zit, is
het voordeel voor de bouwonderneming. De opdrachtgever weet
vooraf waar hij aan toe is. De extra uren worden bij aangenomen
werk niet in rekening gebracht. Is er dan ook geen sprake van btw
over die uren?
Bij aangenomen werk worden de extra uren niet in rekening gebracht en niet
gefactureerd (dus ook geen btw over deze extra uren).
10.  In de bouwsector is het percentage Algemene Kosten (AK) een
veel gebruikt begrip. Kunnen AK als overhead worden
aangemerkt?
Om praktische redenen kunnen voor de toepassing van de post renovatie de AK
als overhead worden aangemerkt met uitzondering van de winstopslag. Onder
AK kunnen worden begrepen arbeidskosten (zoals salariskosten van algemene
leiding, secretariaat en stafdiensten), afschrijvingen en huren (van gebouwen
en inventaris) en overige algemene bedrijfskosten (zoals energiekosten, ict-kosten etc.). In zijn algemeenheid mogen overheadkosten pro rata worden
verdeeld over arbeid- en materiaalkosten.
11.  Het komt in de bouwpraktijk voor dat er bij de oplevering een
aantal punten naar voren komen die de bouwonderneming later
moet herstellen. Bijvoorbeeld een kras in een ruit. Is het werk af
met de oplevering, of telt de tweede oplevering als alle
opleverpunten zijn afgerond?
De dienst wordt als verricht beschouwd als de oplevering heeft plaatsgevonden.
De oplevering vindt plaats als het afgesproken werk is voltooid en de
consument het werk heeft aanvaard. De aanvaarding kan ook blijken uit het
feit dat de consument het werk heeft betaald.
12.  Zijn er specifieke eisen bij de creditnota bij verrekening van het
juiste btw-bedrag? Veel bouwondernemingen leveren na 28
februari 2013 een vóór die datum aangevangen werk op. Omdat
eerdere termijnen met 21% btw zijn gefactureerd, zal er een
verrekening van de btw plaatsvinden. Hoe vraagt een ondernemer
aan de Belastingdienst de teveel betaalde btw terug?
Op de gebruikelijke wijze door middel van een verzoek om teruggaaf.
13.  Als een (bij)gebouw verbouwd wordt tot een woning, vallen de
werkzaamheden (de arbeid en een deel van de overhead) dan
onder het 6%-tarief?
Als een gebouw verbouwd wordt tot een zelfstandige woning, geldt voor die
verbouwing geen verlaagd tarief als sprake is van de oplevering van een
nieuwe onroerende zaak. Dat valt niet onder het begrip renovatie en herstel
van een woning die langer dan twee jaar in gebruik genomen is. Bijvoorbeeld
een bijgebouw naast de woning dat op hetzelfde perceel is gelegen of de
transformatie van een kantoorpand tot een woning. Voor wat betreft de
verbouwing van een kantoorpand is het verlaagde tarief zondermeer niet van
toepassing.
14.  Is het bouwbedrijf verplicht het mandagen register ook naar de
opdrachtgever te sturen? Of is het voldoende als het bouwbedrijf
arbeid, materiaal en overhead uitsplitst op de factuur?
De Belastingdienst stelt niet verplicht het mandagenregister aan de
opdrachtgever te sturen.
15.  Op welk moment kan worden aangenomen dat de dienst is
afgerond bij onderhouds- en serviceabonnementen voor cv-installaties, liften e.d.?
Met de klant worden afspraken gemaakt over onderhoudswerkzaamheden aan
cv-installaties die nodig zijn voor de veiligheid en het ongestoord functioneren
van de cv. Vaak worden hiervoor zogenoemde onderhoudsabonnementen
afgesloten. Als daarnaast ook afspraken worden gemaakt waarbij de
ondernemer zich, tegen een relatief geringe (extra) vergoeding, verplicht om
binnen een bepaalde termijn (meestal 24 uur) een storing te verhelpen worden
dit meestal serviceabonnementen genoemd. Voor deze zogenoemde
storingsbeurten kunnen ook afspraken worden gemaakt over het al dan niet
berekenen van arbeidsloon. De materialen worden echter altijd apart in
rekening gebracht. Kenmerkend aan de hier bedoelde overeenkomsten is dat in
alle gevallen eenmaal per vastgestelde periode, bijvoorbeeld één keer per jaar,
onderhoudswerkzaamheden aan de installatie worden verricht. Het moment
waarop de vergoeding wordt betaald kan variëren van een eenmalige
vooruitbetaling, betaling in termijnen of zodra de onderhoudswerkzaamheden
zijn verricht.
Zowel bij de hiervoor bedoelde onderhoudsabonnementen als de
serviceabonnementen is de onderhoudsdienst de hoofdprestatie (hetgeen onder
andere tot uitdrukking komt in de prijs van het abonnement). Het moment
waarop de onderhoudsdienst is afgerond is daarom bepalend voor het antwoord
op de vraag of het verlaagde tarief van toepassing is. Hierbij is niet van belang
op welke wijze de vergoeding (vooraf, in termijnen of na afloop) wordt betaald.
16.  De dienstverrichter moet het verlaagde tarief aannemelijk maken.
Moet de dienstverrichter in zijn boekhouding een verklaring
voegen van de opdrachtgever dat de woning voldoet aan de eis
dat de woning ouder is dan twee jaar na het tijdstip van eerste
ingebruikneming?
Nee, om te verifiëren of het verlaagde btw-tarief terecht is toegepast, baseert
de Belastingdienst zich op de gegevens uit de BAG (Basisregistraties Adressen
en Gebouwen) en uit de GBA (Gemeentelijke Basisadministratie
persoonsgegevens). Bij twijfel of een woning voldoet aan de ouderdomseis van
twee jaar, mag de dienstverrichter desgewenst nog steeds een verklaring laten
tekenen door de opdrachtgever.
17.  Het tijdelijke verlaagde btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie
en herstel van woningen kan onder voorwaarden ook worden
toegepast op renovatie- en herstelwerkzaamheden aan
woonboten en woonwagens ouder dan twee jaar na het tijdstip
van eerste ingebruikneming. Betekent dit dat de bestaande
(structurele) verlaagde btw-tarieven ook mogen worden
toegepast op woonboten en woonwagens?
Ja, het verlaagde tarief voor schilder- en stukadoorswerk,
isolatiewerkzaamheden en schoonmaakwerkzaamheden binnen woningen is
ook van toepassing op dergelijke werkzaamheden in, aan en binnen woonboten
en woonwagens. De woonboot of woonwagen dient dan wel bestemd te zijn
voor permanente bewoning door particulieren, aangesloten te zijn op
(nuts)voorzieningen en bestemd te zijn om duurzaam op één bepaalde plek te
worden gebruikt als woning.
18.  Bij het tijdelijke verlaagde tarief op arbeidskosten bij renovatie en
herstel van woningen in 2010-2011 waren praktische afspraken
gemaakt met betrokken organisaties in de gevelelementenbranche
voor wat betreft de toe te passen verhouding van arbeid en
materiaalkosten bij het vernieuwen, vergroten etc. van deuren en
kozijnen. Gelden deze afspraken nu weer?
Ja, de forfaitaire verdeling van 40% arbeid en 60% materiaal mag worden
toegepast bij de berekening van de btw voor de totale vergoeding van de
dienst: vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden van
deuren en kozijnen. Dit betekent dat het bedrijf bij het factureren van
bovenstaande dienst over 40% van de kosten 6% btw en over 60% van de
kosten 21% mag rekenen. Wanneer een ondernemer van mening is dat er een
groter aandeel dan de overeengekomen 40% arbeid in de dienst van
toepassing is dan dient dit te worden gespecificeerd rekening houdend met
onderstaande punten:
-   de toerekening vindt plaats op basis van de gangbare prijzen voor de
levering van de materialen en voor het verrichten van de arb eid
(marktwaardenmethode);
-  de toerekening vindt plaats op basis van de kostprijzen voor de
materialen en de arbeid. De (voorbereidende) installatiewerkzaamheden
vallen wel onder de factor arbeid. Overheadkosten worden naar
evenredigheid over de twee kostenposten verdeeld.
19.  Bij het tijdelijke verlaagde tarief op arbeidskosten bij renovatie en
herstel van woningen in 2010-2011 waren praktische afspraken
gemaakt met Bouwend Nederland en de Aannemersfederatie over
een forfaitaire verdeling van de vergoeding in materialen en
arbeid. Gelden deze afspraken nu weer?
Ja, de hierna opgenomen praktische afspraken mogen wederom worden
toegepast.
Deze forfaitaire verdeling kan worden gehanteerd bij het offreren van
renovatiewerkzaamheden aan woningen, ouder dan twee jaar na eerste
ingebruikneming.
Deze forfaitaire verdeling kan ook worden gehanteerd als in de offerte geen
verdeling arbeid en materialen is gemaakt en bij de facturering voor het geheel
van de renovatiewerkzaamheid één prijs wordt berekend.
De forfaitaire verdeling voor de volgende werkzaamheden is gebaseerd op
generieke marktwaarden van de arbeidscomponenten bij renovatie en herstel
van woningen (prijspeil 1 maart 2013).
(25% arbeid)
- Gevel en dak: vervangen balustraden van galerijen en balkons, beglazing
(vervangen glas)
- Installaties: vervangen en aanbrengen cv-installaties (incl. verwijderen
geisers, aanpassen bestaande gasaansluiting, nieuwe radiatoren, plaatsen
thermosstatische kraan + voetventiel, nieuw leidingwerk radiatoren), van
individueel naar warmte door derden bij meergezinswoningen (incl. regelaar
t.b.v. stadsverwarming, kamerthermostaat aan/uit, aansluiten thermostaat,
demontage en afvoeren oude cv-ketel met toebehoren, standaard VR ketel,
demontage en afvoeren keukengeiser, standaard keukengeiser, warm- en
koudwaterleiding, isolatie thermaflex, appendages en hulpmaterialen en
muurmengkraan), aanbrengen rookmelders, het plaatsen en afvoeren van
zonneboilers;
(30% arbeid)
- Gevel en dak: vervangen draaiende delen van buitendeuren, vervangen hang-en sluitwerk ramen (buitenzijde) en buitendeuren;
(40% arbeid)
- Gevel en dak (vervangen buitenkozijnen (ramen en deuren), vervangen
vensterbank/waterslagen e.d.),
- Upgraden interieur: badkamerrenovatie (indien incl. verwijderen sanitair,
wandtegels, vloertegels, aanbrengen nieuw sanitair, wandtegels en vloertegels,
aanpassen leidingwerk en electra en bouwkundige voorzieningen),
keukenrenovatie (indien incl. verwijderen keukenblok en wandtegels,
aanbrengen wandtegels en keukenblok, aanpassen leidingwerk, aanpassen
electra en herstellen aansluiting wasmachine e.d.). Let op: voor het enkel
plaatsen van een keuken geldt deze afspraak niet!
- Installaties: herstellen/vervangen wandcontactdozen en schakelmateriaal ;
(55% arbeid)
- Gevel en dak: herstel gevelmetselwerk, herstel scheurvorming
binnenspouwblad, na-isoleren en hydrofoberen gevel, herstellen betonwerk,
vervangen en ontstoppen hemelwaterafvoer, steigerwerk, stucgevelsysteem,
galerijen en balkons (herstel galerijvloeren, balkons en balustraden), platte
daken (vervangen en herstellen), hellende daken (verbeteren en herstellen),
nieuwe dakrandafwerking, nieuwe dakramen, nieuwe dakkapel, vervanging
dakbedekking op eigen terrein, vervanging 4 pans dakraam
- Upgraden interieur: na-isolatie vloer begane grond, toilet renovatie, het
plaatsen van binnenwanden, vervangen binnenkozijnen, herstellen en
vervangen van trappen en hellingen, binnenwandafwerkingen,
pleisterafwerkingen, keramische afwerking (wandtegelwerk en vloertegelwerk),
vloerafwerkingen (onder- en dekvloeren) en plafondafwerkingen
- Installaties: aanbrengen MV installatie, vervangen groepenkast, vervangen
elektrische bedrading in woning, plaatsen brandmelders, plaatsen nieuwe
radiatoren zonder vervangen cv ketel (incl. verwijderen radiatoren en nieuwe
leidingen radiatoren);
(80% arbeid)
-Gevel en dak: oppervlakte afwerking (doorgestreken voeg, sloopwerk en
voegwerk), herstellen gemetselde schoorsteen.
Wanneer een ondernemer van mening is dat er een groter aandeel dan de
overeengekomen percentages arbeid in de dienst van toepassing is dan dient
dit te worden gespecificeerd rekening houdend met onderstaande punten:
-   de toerekening vindt plaats op basis van de gangbare prijzen voor de
levering van de materialen en voor het verrichten van de arbeid
(marktwaardenmethode);
-  de toerekening vindt plaats op basis van de kostprijzen voor de
materialen en de arbeid. De (voorbereidende) installatiewerkzaamheden
vallen wel onder de factor arbeid. Overheadkosten worden naar
evenredigheid over de twee kostenposten verdeeld.
Let op: er is geen forfaitaire afspraak gemaakt over een percentage
arbeid/materiaal bij (totaal)renovaties of andere activiteiten en prestaties dan
hiervoor bedoeld. Bij deze kan de aanbieder van de renovatie zelf het
percentage arbeid vaststellen. Het is belangrijk dat de inschatting van de
arbeid bij het verstrekken van de opdracht is vastgelegd. Dit betreft opdrachten
met een vast overeengekomen aanneemsom.