Econvice
          Brink Elan 4  2.0
    
 

 
      ActivePure® Technology
       Official Distributeur
          AERUS lucht- en
    oppervlaktereinigers met
    ActivePure®
 Technologie
   EconVice Nederland Joure

   Telefoon: 0513 - 22 60 61

   438 Miljoen voor innovatie van energie

Voor de komende vier jaar is 438 miljoen euro beschikbaar voor energie-innovatie. Minimaal 210 miljoen komt beschikbaar voor de zeven themas van EnergieTransitie. De rest van het geld blijft flexibel beschikbaar voor het oplossen van knelpunten, bijvoorbeeld op gebied van warmte, afvang en opslag van CO2 en bioraffinage. Dit schrijven minister Van der Hoeven van Economische zaken en minister Cramer van Ruimte en Milieu in de Innovatieagenda Energie, die zij op 3 juli 2008 naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.

De verduurzaming van de energievoorziening is één van de belangrijkste opgaven voor de komende jaren. Eind vorig jaar heeft het kabinet het werkprogramma 'Schoon en Zuinig' uitgebracht, dat als doel heeft in Nederland één van de meest efficiënte en schone energievoorzieningen tot stand te brengen. Van het totaal beschikbare budget is 25% gereserveerd voor ontwikkeling van nieuwe energietechnologieën. 
Met de 438 miljoen die het kabinet beschikbaar stelt, wordt ontwikkeling in gang gezet van een breed front aan activiteiten. De verwachting is dat dit geld een bedrag van 3 tot 4 miljard euro aanenergie-innovatie-investeringen genereert. Hiermee geeft het kabinet een stevige impuls aan de ontwikkeling van nieuwe technieken en het op de markt brengen daarvan.

EnergieTransitie
Ongeveer de helft van het geld komt ten goede aan de themas van EnergieTransitie, een energiedenktank van wetenschappers, bestuurders uit het bedrijfsleven en milieuorganisaties. Deze denktank adviseert het kabinet hoe de ontwikkeling van duurzame en efficiënte energietechnologieën het best kan worden aangepakt. Daarvoor zijn zeven aandachtsgebieden aangewezen.. Het kabinet stelt minimaal 30 miljoen euro beschikbaar voor elk van de aandachtgebieden. Het gaat daarbij om:

 • Groene Grondstoffen
  De doelstellingen op dit terrein zijn onder meer 500 Megawatt extra vermogen door het gebruik van biomassa en 5,75 procent gebruik van biobrandstoffen in het wegtransport in 2010. In deze kabinetsperiode wordt onder meer onderzoek verricht op het terrein van algen.
 • Nieuw Gas
  De doelstelling is in 2020 tussen de 8 en de 12 procent van het aardgas te vervangen door groen gas. Hiertoe worden onder andere de regels voor gasnettoegang verder ontwikkeld.
 • Duurzame Elektriciteitsvoorziening
  Doelen zijn hierbij onder andere een sterke positie van Nederlandse zon-PV op de internationale markt en 6000 Megawatt wind op zee in 2020.
 • Duurzame Mobiliteit
  Doelstellingen zijn onder andere het vergroten van de energie-efficiency voor nieuwe personenautos van gemiddeld 1 op 18 in 2012 naar 1 op 30 in 2020. Bussen voor het openbaar vervoer moeten in 2020 minstens 20 procent energiezuiniger zijn. Er komt een landelijk net van aardgas/biogaspompen en pompen voor alternatieve biobrandstoffen en een smartgrid-elektriciteitsnet voor hybride en volledig elektrische autos. Ook wordt een programma Vrachtauto van de Toekomst opgezet, gericht op het demonstreren van zeer zuinige vrachtwagens.
 • Ketenefficiency
  Doelstellingen zijn een 50 procent efficiënter energiegebruik in de industrie in 2030 en een halvering van het gebruik van fossiele grondstoffen in de chemische industrie. Dit gebeurt onder andere via meerjarenafspraken.
 • Gebouwde Omgeving
  Doelstelling is onder andere dat alle nieuwbouw vanaf 2020 klimaatneutraal moet zijn. Hiervoor worden bijvoorbeeld belemmeringen in de regelgeving rond koude- en warmte-opslag weggenomen. Ook zal de overheid co-ontwikkeling van integrale concepten door industrie en kennisinstituten stimuleren.
 • Kas als energiebron
  De glastuinbouwsector heeft de ambitie om in 2020 de CO2-emissies met minimaal 30 procent te hebben teruggebracht ten opzichte van 1990. In nieuw te bouwen kassen wordt dan klimaatneutraal geteeld. De glastuinbouw zal leverancier zijn van warmte en elektriciteit.

   

  Bron: Dit is een gezamenlijk persbericht van de ministeries van Economische Zaken en van VROM

Download