Econvice
          Brink Elan 4  2.0
    
 

 
 



     ActivePure® Technology
       Official Distributeur
          AERUS lucht- en
    oppervlaktereinigers met
    ActivePure®
 Technologie
   EconVice Nederland Joure

   Telefoon: 0513 - 22 60 61





   Energiegebruik in nieuwbouw binnen 8 jaar gehalveerd

Persbericht
22 april 2008

Het energieverbruik in nieuwe winkels, woningen en kantoren is in 2015 de helft lager dan nu. Dat is de kern van het akkoord over energiebesparing in de nieuwbouw dat minister Vogelaar (Wonen, Wijken en Integratie), en Cramer (Ruimte en Milieu) vandaag ondertekenden met NEPROM, NVB en Bouwend Nederland. Het akkoord is iin van de sectorakkoorden die in de nota Nieuwe energie voor het klimaat is aangekondigd. De nota is in deze kabinetsperiode het uitgangspunt voor het klimaatbeleid.

In het vandaag getekende convenant spreken Rijk en bedrijfsleven af dat de komende jaren door brede toepassing van bewezen technieken het energiegebruik in de nieuwbouw fors wordt teruggebracht. De ontwikkelaars verplichten zich tot een substantikle bijdrage aan de duurzaamheid van de nieuwgebouwde omgeving bij jaarlijks circa 45.000 woningen, 400.000 m2 kantoorruimte en 300.000 m2 winkelruimte. De partijen zetten in op kwaliteitsverbetering van onder meer het binnenmilieu en het bouwproces. Door zowel gebouw- als gebiedsgebonden maatregelen te combineren moet de beoogde energiebesparing worden bereikt.

De ondertekenaars spreken verder af dat er tien experimentgebieden komen waar op grote schaal ervaring wordt opgedaan met zeer energiezuinige woningen. Deze woningen zijn bovenop de ambities in het akkoord nog eens 25% zuiniger. Het streven is om in 2020 volledig energieneutrale gebouwen op te leveren.

De methode om de energieprestatie te bepalen moet in de toekomst beter aansluiten bij het werkelijke energiegebruik en de beleving in termen van comfort en woonlasten, aldus de ondertekenaars. Daartoe wordt er beter rekening gehouden met gedrag van de bewoner en ook meer onderscheid gemaakt tussen gebiedsgebonden maatregelen zoals warmtekoude-opslag en aanpassingen aan het huis zelf, bijvoorbeeld door isolatietechnieken. In afwachting van de nieuwe systematiek blijft het huidige Energie Prestatie Cokfficiknt gelden als maatstaf. Verder is afgesproken dat de convenantpartijen gebruikers van nieuwe gebouwen beter gaan informeren over het gebruik van energiebesparende maatregelen.


 

Dit is een publicatie van: Ministerie van VROM
Rijnstraat 8 - 2515 XP Den Haag