Econvice
          Brink Elan 4  2.0
    
 

 
      ActivePure® Technology
       Official Distributeur
          AERUS lucht- en
    oppervlaktereinigers met
    ActivePure®
 Technologie
   EconVice Nederland Joure

   Telefoon: 0513 - 22 60 61

   Reactie VROM (Achtergrond)

Waarom een energielabel?


Het doel van het energielabel voor woningen is het verkrijgen van  inzicht in de energiezuinigheid van woningen. En vervolgens tot het aanzetten van het treffen van energiebesparende voorzieningen. Onderzoek wijst uit dat mensen bereid zijn meer te betalen voor een energiezuinig huis. De labelklasse zal van invloed zijn op de verkoopprijs van een huis.
De lidstaten van de Europese Unie hebben zichzelf verplicht een energielabel voor woningen en gebouwen in te voeren.

Gaat de invoering van het energielabel per 1 januari 2008 lukken?
Het ministerie van VROM verwacht dat de invoering van het energielabel goed zal verlopen. Steeds meer partijen (bijvoorbeeld de Vereniging Eigen Huis, energiemaatschappijen) zien het voordeel van het energielabel en dragen dat ook uit. Er zal voldoende capaciteit aan adviseurs zijn. Dus iedereen die wil of moet, kan een energielabel verkrijgen.
De Postbus 51 campagne loopt nu ruim een maand en zal nog doorlopen tot het einde van 2007. In de media is inmiddels uitgebreid aandacht besteed aan het energielabel. Bovendien zullen consumenten op de momenten dat de verplichting voor hen aan de orde is – op het moment van (ver)koop of (ver) huur – worden geïnformeerd door intermediairen als makelaars, hypotheekverstrekkers en notarissen.

Waarom is gekozen voor vrije marktwerking bij het verstrekken van energielabels?
De overheid heeft er voor gekozen het opstellen van de energielabels aan de markt over te laten omdat daar de expertise aanwezig is.  De markt bepaalt zelf de (concurrerende) prijs.

Zijn er genoeg gecertificeerde adviseurs?
Er zijn op dit moment meer dan 60 gecertificeerde bedrijven, waar vaak meerdere mensen werken die bevoegd zijn een energielabel af te geven. Begin januari zullen er naar verwachting 200 bedrijven zijn gecertificeerd, met een capaciteit van 100.000 energielabels. In het voorjaar zal de capaciteit zijn gegroeid naar 250.000 energielabels.

Hoe is de kwaliteit van de adviseurs gewaarborgd?
Een certificerende instelling beoordeelt de kwaliteit van bedrijven die  energielabels willen afgeven en verleent bij een goede beoordeling certificering. Consumenten kunnen via de VROM-website de gecertificeerde adviseurs vinden en verschillende offertes opvragen.
De gecertificeerde adviseurs moeten werken volgens een vastgestelde beoordelingsrichtlijn (BRL9500). De certificerende instelling controleert steekproefsgewijs of het afgegeven energielabel juist is. Wanneer tijdens de steekproef een onjuist label wordt gevonden, volgt vervolgonderzoek bij de betreffende adviseur. Dat kan leiden tot het intrekken van het bedrijfscertificaat.
De energiebesparende maatregelen die bij het verstrekken van het energielabel worden geadviseerd, rollen automatisch uit een goedgekeurd softwareprogramma.

Waar kunnen consumenten terecht met klachten?
Als consumenten niet tevreden zijn over de gang van zaken rond het verstrekken van het energielabel, moeten zij in eerste instantie de adviseur zelf benaderen. Als ze er niet uitkomen, kan men een klacht indienen bij de certificerende instelling waardoor de adviseur is gecertificeerd. In laatste instantie kan de klachtenprocedure van het Kwaliteitsborgingsinstituut voor de installatiebranche (KBI) worden gevolgd.

Reactie op uitkomst onderzoek
Het is niet goed dat verschillende adviseurs tot verschillende energielabels komen. KBI (Kwaliteitsborgingsinstituut voor de installatiebranche) analyseert de verschillen.