Econvice
          Brink Elan 4  2.0
    
 

 
      ActivePure® Technology
       Official Distributeur
          AERUS lucht- en
    oppervlaktereinigers met
    ActivePure®
 Technologie
   EconVice Nederland Joure

   Telefoon: 0513 - 22 60 61

   Klimaatakkoord met aandacht voor energielabel

30-11-2007 | Klimaatakkoord met aandacht voor energielabel

Samen werken aan een klimaatbestendig en duurzaam Nederland. Dat is het doel van het Klimaatakkoord Gemeenten en Rijk dat 12 november is ondertekend. Gemeenten en Rijk gaan zich hiermee gezamenlijk inspannen voor een schoner, duurzamer en zuiniger Nederland. Het akkoord bevat verder afspraken en maatregelen op het gebied van duurzame overheid, mobiliteit, gebouwde omgeving, (agrarische) bedrijven en een klimaatbestendige leefomgeving. Het akkoord is ondertekend door vijf ministers, twee staatsecretarissen en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Het energielabel neemt in het Klimaatakkoord een belangrijke plaats in met als doel de CO2-emissie te verlagen – ook de eigen CO2-uitstoot.

 

Wijzigingsdatum | 30-11-2007

Bron; SenterNovem

 

 

De gemeenten onderschrijven de ambities van het kabinet op klimaatgebied: een reductie van de uitstoot van broeikasgassen in 2020, een energiebesparing van 2% per jaar en een verhoging van het aandeel duurzame energie tot 20% in 2020. Eén van de ambities is ook de eigen organisatie energiezuiniger te maken. Op dit moment is de CO2 -emissie van gemeentelijke gebouwen circa 1,0 Mton. 

Met het energielabel kan volgens het Klimaatakkoord een eerste stap gezet worden om die CO2-emissie omlaag te brengen. Alle gemeentelijke gebouwen die groter zijn dan 1000 m2, worden uiterlijk 1 januari 2009 voorzien van het verplichte energielabel in combinatie met een maatwerkadvies. Op basis daarvan kunnen maatregelen genomen worden. Het Rijk stimuleert dat kennis en ervaring tussen de gemeenten onderling en tussen de gemeenten, mede-overheden en het Rijk uitgewisseld worden in het Platform Energieprestatiecertificering Publieke Gebouwen.

Gemeenten zullen stimuleren dat er voldoende technieken voor de markt beschikbaar zijn om de energieprestatie van een gebouw te verbeteren. Ook is het streven dat die technieken kostenefficiënt zijn. Bij het stimuleren van technische maatregelen geldt als randvoorwaarde dat de kwaliteit van het binnenmilieu gewaarborgd moet zijn. Ook willen de partijen dat het Rijk het woningwaarderingstelsel aanpast. De bedoeling is dat investeringen van verhuurders in energiebesparende maatregelen meetellen in de huurprijs op basis van het energielabel.

Wijzigingsdatum | 30-11-2007

 

Bron; SenterNovem