Econvice
          Brink Elan 4  2.0
    
 

 
      ActivePure® Technology
       Official Distributeur
          AERUS lucht- en
    oppervlaktereinigers met
    ActivePure®
 Technologie
   EconVice Nederland Joure

   Telefoon: 0513 - 22 60 61

   24 november 2008 Minister Cramer start klimaatneutrale toer in Leeuwarden

Minister Jacqueline Cramer van Ruimte en Milieu start maandag 24 november haar klimaatneutrale toer door Nederland met een bezoek aan Leeuwarden. Zij zal het komende jaar regelmatig het land intrekken om kennis te nemen van en de aandacht te vestigen op kansrijke en succesvolle lokale klimaatinitiatieven.

De klimaatneutrale toer past in de samenwerking op het gebied van klimaatbeleid die rijk en gemeenten zijn aangegaan en die eind vorig jaar is bezegeld in een klimaatakkoord. Inmiddels zijn vele succesvolle initiatieven op klimaatgebied door gemeenten ontwikkeld en in de praktijk gebracht. Cramer wil met haar toer bewerkstelligen dat deze succesvolle klimaatmaatregelen van gemeenten, bedrijven en burgers bredere bekendheid krijgen en zo andere gemeenten inspireren tot soortgelijke initiatieven.

Het thema van haar bezoek aan Leeuwarden en omstreken is 'schone mobiliteit'. Cramer zal een uitleg krijgen over de uitvoering van het '100.000 voertuigenplan' van Noord-Nederland. Volgens dat plan rijden er in 2015 minimaal 100.000 voertuigen op duurzame brandstoffen of elektrische aandrijving in Noord-Nederland. Om die doelstelling te kunnen realiseren, zijn een aantal samenwerkingsverbanden opgezet, waarin veel partijen meedoen: gemeenten, provincies, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven zoals tankstationhouders, biogasproducenten en een producent van elektrische auto's, enzovoort.

Minister Cramer zal verder die dag het afvalverwerkingsbedrijf Omrin in Leeuwarden bezoeken en een presentatie krijgen van Miles-Benelux over de productie en de benadering van de consumentenmarkt van electrische auto's. Daarna vertrekt zij naar Heeg, waar electrisch varen het onderwerp is.

Achtergrond
In november 2007 ondertekenden minister Jacqueline Cramer van Ruimte en Milieu (namens het kabinet) en burgemeester Wim Deetman (Voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten) een klimaatakkoord. Kern van het akkoord is dat gemeenten en Rijk zich gezamenlijk gaan inspannen voor een schoner, duurzamer en zuiniger Nederland. De gemeenten onderschrijven de ambities van het kabinet op klimaatgebied: een reductie van de uitstoot van broeikasgassen in 2020, een energiebesparing van 2% per jaar en een verhoging van het aandeel duurzame energie tot 20% in 2020.

Het akkoord bevat afspraken en maatregelen op het gebied van energiebesparing, het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen, de overgang naar duurzame energie en het klimaatbestendig maken van Nederland, waarmee de gemeenten aan de slag gaan. Rijk en gemeenten hebben afspraken gemaakt over maatregelen op een aantal terreinen: duurzame overheid, duurzame energieproductie, schone en zuinige mobiliteit, energiezuinige gebouwde omgeving, duurzame (agrarische) bedrijven en klimaatbestendige leefomgeving.

Bron. VROM